solar
January 2, 2017

Kenya: Solar powered pond pump to enhance fish farming in Kenya

[…]